Skip to main content

Advertisement

Table 9 The recording material of this study. Target syllables are in underline, and the phrasing reflects the original punctuation

From: On the dialectal variations of voiced sibilant /dz/ in Taiwan Min young speakers

Text Romanization Translation
有一個囝仔叫做阿 , Ū chi̍t-ê gín-á kiò-chò A- , There was a child named A-Ju.
伊足溫, i chiok un- jiû , She was very sweet,
嘸擱寫甲足歹, m̄-koh siá kah chiok bái, but she has poor handwriting,
所以伊的同學攏甲伊笑。 só˙-í i ê tông-o̍h lóng kā i chhiò. so her classmates made fun of her.
頂禮拜, Téng-lé-pài- , Last Tuesday,
天氣足, thi n -khì chiok jo̍ah , it was very hot,
想嘜去教室, A- siū n -beh ji̍p -khì kàu-sek, and A-Ju wanted to go into the classroom,
嘸擱伊同學甲伊欺負, m̄-koh i tông-o̍h kā i khi-hū, but her classmate bullied her
不要乎阿如入去。 bô-ài hō˙ A- jû ji̍p -khì. by not letting her in.
心內足艱苦, A- sim-lāi chiok kan-khó˙, A-Ju was in anguish,
所以轉去甲媽媽講。 só˙-í tńg-khì kā ma-ma kóng. so she went home and told her mom.
媽媽就甲伊講: Ma-ma tio̍h kā i kóng, Mom then told her,
「阿, “A- , “A-Ju,
你就要耐 !」 lí tio̍h-ài jím -nāi!” you just have to put up with it!”